Skip to main content

Bestuursovereenkomsten voor de FOD’s en POD’s

Datum: 

illuDe Ministerraad van 20 maart 2014 keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de invoering van bestuursovereenkomsten in de FOD’s en POD’s regelt. Op termijn zullen ze de managementplannen en operationele plannen vervangen.

Ten laatste op 1 januari 2016 zouden de bestuursovereenkomsten een realiteit moeten zijn voor alle FOD’s en POD’s. De elementen die minimaal moeten opgenomen worden in de bestuursovereenkomst zijn in het ontwerp gedefinieerd, evenals de verantwoordelijkheden van de onderhandelende en betrokken partijen.

De bestuursovereenkomsten worden gesloten voor een duur van drie kalenderjaren en kunnen elke drie maanden op een flexibele en snelle manier aangepast worden.

De FOD Personeel en Organisatie zal driejaarlijks een globale methodologische evaluatie maken van de ontwikkeling en toepassing van de bestuursovereenkomsten, om op deze basis concrete verbetervoorstellen te kunnen doen aan de Minister van Begroting en de Minister van Ambtenarenzaken.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt:

  • het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten
  • het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

Stappen voor de inwerkingtreding

  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 02 april 2014.