Skip to main content

Vereenvoudiging van verscheidene reglementaire bepalingen

Datum: 

illuDe Ministerraad van 28 november 2013 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vereenvoudiging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende het rijkspersoneel.

Dit ontwerp van koninklijk besluit komt tegemoet aan verschillende voorstellen om de reglementering te vereenvoudigen. De voorstellen werden gedaan door een werkgroep van het netwerk van de P&O-directeurs.


Overzicht van de wijzigingen in dit ontwerp:

  • De mogelijkheid om de bevoegdheid over te dragen voor het aankondigen van de vacatures. Momenteel is deze bevoegdheid toegewezen aan de Minister of de voorzitter van het directiecomité. Het ontwerp wil deze bevoegdheid uitbreiden naar een gemachtigde van het directiecomité.
  • De mogelijkheid om de vacatures elektronisch te versturen voor zover kan worden vastgesteld dat de bestemmeling de bekendmaking heeft ontvangen of, in geval dat de medewerker tijdelijk afwezig is en hij er uitdrukkelijk om vraagt, hij via dezelfde weg de ontvangst bevestigt. De kandidaturen voor bevordering worden ook uitgebreid naar 'alle andere middelen', die ook een ontvangstbevestiging en een indieningsdatum van de kandidatuur moeten garanderen.
  • Er wordt niet langer een personeelsjaarboek gepubliceerd. Dat jaarboek bevatte alle ambtenaren volgens bepalingen die het rijkspersoneel rangschikten. Dit kan nu worden beperkt tot een elektronisch document waarbij de informatie en dus ook de bescherming van de ambtenaren gewaarborgd is.
  • De ambtenaar die niet akkoord is met het saldo van de ziektedagen dat hem op eigen vraag werd meegedeeld, kan een gemotiveerd bezwaar indienen bij de directeur P&O of zijn gemachtigde.
  • De maandelijkse staten voor de betaling van de fietsverplaatsingen worden vervangen door halfjaarlijkse staten.

Stappen vóór de inwerkingtreding

  • vakbondsonderhandelingen in Comité B
  • opnieuw naar de Ministerraad
  • Raad van State
  • ondertekening door de Koning
  • publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 01 december 2013.