Skip to main content

Van de POD Duurzame Ontwikkeling naar het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)

Datum: 

illuDe ministerraad van 22 november 2013 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister opricht. Het instituut vervangt de programmatorische overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling.

Het nieuwe instituut komt onder de bevoegdheid van de minister die bevoegd is voor duurzame ontwikkeling. Het instituut wordt geleid door een directeur en zal:

  • het federale beleid over duurzame ontwikkeling voorbereiden
  • de uitvoering van het federale beleid co√∂rdineren
  • expertise op het vlak van de opdrachten ter beschikking stellen.

Het is de bedoeling om duurzame ontwikkeling in het kernbeleid van de regering te verankeren, door het instituut bij de FOD Kanselarij onder te brengen. Het instituut krijgt daardoor ook een definitief karakter, daar waar de programmatorische overheidsdiensten tijdelijk van aard zijn. Bovendien kan zo de samenwerking met andere overheidsdiensten worden versterkt.

Stappen voor de inwerkingtreding

  • vakbondsonderhandelingen
  • advies van de Raad van State
  • ondertekening door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 28 november 2013.