Skip to main content

Mandaatsysteem: dynamisering

Datum: 

illuDe Ministerraad van 19 april 2013 heeft ontwerpen van koninklijk besluit om het mandaatsysteem te dynamiseren, goedgekeurd.

Hiermee wordt een bepaling van het regeerakkoord uitgevoerd.

Personen op wie deze ontwerpen betrekking hebben:

 • de houders van management- en staffuncties in FOD's, POD's en bepaalde ION
 • de houders van managementfuncties binnen de OISZ.

De ontwerpen van koninklijk besluit voorzien in de wijziging van de evaluatie en de selectie van de mandaathouders, maar ook in de verlenging van de mandaten en de tijdelijke vervanging van de mandaathouders.

Evaluatie

 • Er zal jaarlijks een evaluatie plaatsvinden.
 • Op het einde van deze evaluatie zal een van deze 4 eindvermeldingen volgen: uitstekend, voldoet aan de verwachting, te ontwikkelen of onvoldoende.
 • Bij een eindevaluatie met de vermelding 'te ontwikkelen', ontvangt de betrokkene een beëindigingsvergoeding.
 • Het model van het beschrijvend evaluatieverslag zal worden vastgelegd bij ministerieel besluit.
 • Het beroepsorgaan beslist niet meer, maar brengt een advies uit.

Selectie

 • De mandaatfuncties N-2 en N-3 worden ook toegankelijk voor niet-ambtenaren.
 • De kandidaten leggen een computergestuurde assessmentproef af die aangepast is aan het niveau van de te begeven functie.
 • Er worden drie niveaus gedefinieerd:
  • het niveau dat de wegingklassen 7 en 6 bevat
  • het niveau dat de wegingklassen 5 en 4 bevat
  • het niveau dat de andere wegingklassen bevat.
 • Een kandidaat die niet geslaagd is voor de computergestuurde assessmentproef voor een niveau, wordt gedurende een periode van zes maanden uitgesloten van het opnieuw afleggen van dezelfde proef of een proef voor een hoger niveau.
 • Als de kandidaat geslaagd is, wordt de vrijstelling van de computergestuurde assessmentproef toegekend, gedurende 2 jaar voor elke andere management- of staffunctie van hetzelfde of een lager niveau. Er wordt eveneens vrijstelling toegekend aan de houders van een management- of een staffunctie van hetzelfde of een hoger niveau.
 • De gedelegeerd bestuurder van Selor kent vrijstelling van een of meer modules (behalve van de laatste module) toe aan de houders van een management- of een staffunctie, alsook aan de vroegere houders van een van deze functies, van wie het mandaat sinds minder dan twee jaar beëindigd is. Die vrijstelling wordt niet toegekend aan houders of vroegere houders van een management- of staffunctie die tijdens hun mandaat minstens een evaluatie kregen met de vermelding 'onvoldoende' of met de vermelding 'te ontwikkelen'.

Verlenging van het mandaat en vervanging

 • Als de houder van de managementfunctie de leeftijd van 65 jaar bereikt tijdens het mandaat kan hij vragen zijn mandaat te verlengen tot het einde ervan, per maximale periode van een jaar.
 • De minister of de staatssecretaris kan voorzien in de tijdelijke vervanging van een houder van een managementfunctie door een andere houder van een management- of staffunctie, of een rijksambtenaar van de klassen A4 of A5 ermee te belasten om dat mandaat uit te oefenen.
 • Deze persoon maakt bij voorkeur deel uit van dezelfde FOD of dezelfde POD. In het geval van een managementfunctie -1, -2 of -3 kan alleen over de verlenging worden beslist door de minister of de staatssecretaris op voordracht van de voorzitter van het directiecomité of van de voorzitter.
 • Er wordt geen enkele bijkomende wedde, toelage of vergoeding toegekend voor deze vervanging.

Fases voor de inwerkingtreding

 • vakbondsonderhandelingen in het Comité B
 • advies van de Raad van State
 • ondertekening door de Koning
 • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Reageer op dit nieuwsbericht

 

 

Pagina laatst gewijzigd op 25 april 2013.