Skip to main content

Personen met een handicap: stijging van de tewerkstellingsgraad

Datum: 

OFO: onthaal van mensen met een handicap - IFA: accueil des personnes avec un handicapHet koninklijk besluit van 6 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 heeft tot doel de aanwerving (stagiairs met het oog op een benoeming) en de indienstneming (contractuelen) van personen met een handicap te bevorderen en te verhogen.

Momenteel moeten de federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap bereiken (koninklijk besluit van 6 oktober 2005). Hoewel de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap positief evolueert sinds 2009, blijven de cijfers laag: 0,95% in 2009, 1,28% in 2010 en 1,37% in 2011.

Opdat alle federale organisaties het quotum zo snel mogelijk behalen, voorziet het koninklijk besluit het volgende:

1. dat de gehandicapte personen die op een specifieke lijst met geslaagden voor een examen van Selor staan, het voordeel van hun rangschikking vier jaar lang behouden en niet meer onbeperkt. De reserves van laureaten met een handicap die samengesteld zijn op 1 januari 2013 behouden hun geldigheidsduur gedurende vier jaar.

2. de federale organisaties die verplicht zijn 3% gehandicapte personen in dienst te hebben zijn:

  • de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, alsook de diensten die ervan afhangen
  • het ministerie van Defensie
  • de federale politie
  • de rechtspersonen van publiek recht bedoeld in artikel 1, 3°, van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.

3. de verplichting (en niet meer de mogelijkheid) voor de overheidsdiensten die het quotum van 3% niet zouden bereiken om de specifieke lijst(en) te raadplegen van de gehandicapte personen die laureaat zijn voor elke aanwerving (stagiair met het oog op een benoeming) en voor elke indienstneming (onder arbeidsovereenkomst).

4. de versterking van de controle op de naleving van het quotum door de inspecteur van Financiën, de regeringscommissaris, de afgevaardigde van de minister van Begroting of de regeringscommissaris van begroting bij de diensten die het quotum niet zouden bereikt hebben.

De nieuwe maatregelen treden in werking op 1 januari 2013. Op die dag zullen ook alle betrokken rubrieken aangepast zijn op Fedweb. Als een federale organisatie op die datum al een percentage van 2% personen met een handicap in dienst heeft, treden de maatregelen bedoeld onder de punten 2, 3 en 4 pas op 1 januari 2014 in werking.

Pagina laatst gewijzigd op 17 december 2012.