Skip to main content

Instapkaart: contractuele functies

Datum: 

illuDe Ministerraad van 30 november 2012 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2005). Daarmee wordt een attest dat getuigt van generieke competenties die buiten het diploma verworven zijn (ook "instapkaart" genoemd) ook voor contractuele functies mogelijk.

Met de kaart zijn bepaalde vergelijkende selecties toegankelijk voor kandidaten die niet het diploma hebben dat anders nodig is voor de functie waarvoor de selectie is georganiseerd.

De minister van Ambtenarenzaken bepaalt de functies die openstaan voor de instapkaart.

Fases voor de inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 30 november 2012.