Skip to main content

Vierdagenweek en halftijds werken vanaf 55 of 50: nieuwe stelsels vanaf 1 oktober 2012

Datum: 

Op 25 september 2012 is het koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit koninklijk besluit regelt de modaliteiten rond de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50/55 en zal de eerder gepubliceerde wet van 19 juli 2012 in werking doen treden, meer bepaald de artikelen 4 tot 8 van de wet.

Sinds 1 januari 2012 was het niet langer mogelijk om gebruik te maken van het recht op de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding volgens de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid. Het regime bleef wel van toepassing volgens deze wet voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die al vóór 31 december 2011 in het systeem zaten (lopend stelsel).

Met de publicatie van deze wet en het koninklijk besluit is alles in plaats om de nieuwe stelsels vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50/55 jaar toe te passen. Maar wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de oude systemen?

Vierdagenweek

De mogelijkheid om vier dagen per week te werken, blijft bestaan maar de voorwaarden waaronder dat gebeurt, worden ingeperkt:

  • De periode waarin contractuelen en statutairen van het de vierdagenweek met premie gebruik kunnen maken, wordt beperkt tot 60 maanden tot de leeftijd van 55 jaar. Ze behouden nog slechts gedurende 60 maanden de bestaande premie van 110,60 euro. Ook de personeelsleden die al in het oude stelsel van de vrijwillige vierdagenweek zaten, kunnen nog maximum 60 maanden volgens het oude stelsel werken te tellen vanaf 1 september 2012.
  • Na uitputting van het verlofrecht van 60 maanden met premie, kunnen ze de  vierdagenweek wel verderzetten maar dan zonder premie.

Vierdagenweek en halftijds werken 50+/55+

Vanaf 55 jaar tot aan hun pensioen kunnen de statutaire personeelsleden voortaan overstappen naar het systeem van hetzij halftijds werken vanaf 55 jaar, hetzij in de vierdagenweek 55+, zonder anciënniteitsvoorwaarden en met een bijkomende premie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen statutaire personeelsleden al vanaf hun 50 jaar in beide systemen stappen met premie. Voor de contractuele personeelsleden zijn er gelijkaardige stelsels voorzien in het kader van de deeltijdse loopbaanonderbreking.

Het koninklijk besluit van 20 september houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector en de wet van 19 juli 2012 treden in werking op 1 oktober 2012. Vanaf die datum zullen ook de rubrieken van Fedweb (pagina’s en regelgeving) en de verloftabellen bijgewerkt zijn.

Werk je bij de lokale besturen, griffies en parketten of de federale politie, neem dan contact op met je personeelsdienst. Hier gelden andere bepalingen.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 27 september 2012.