Skip to main content

Vierdagenweek en halftijds werken vanaf 55 of 50: nieuwe stelsels

Datum: 

illu

De Ministerraad van 7 september 2012 heeft het koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector goedgekeurd. Dit koninklijk besluit regelt de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50/55 en zal de eerder gepubliceerde wet van 19 juli 2012 in werking doen treden, meer bepaald de artikelen 4 tot 8 van de wet.

Sinds 1 januari 2012 is het niet langer mogelijk om gebruik te maken van het recht op de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding volgens de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid. Het regime bleef wel van toepassing volgens deze wet voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die al vóór 31 december 2011 in het systeem zaten (lopend stelsel).

De nieuwe regeling voorziet de mogelijkheid om opnieuw in te stappen in een systeem van de vierdagenweek met premie maar met een maximum van 60 maanden. Hierna kan je overschakelen naar een systeem van de vierdagenweek zonder premie.

Statutaire personeelsleden kunnen in aanloop van hun pensioen terug halftijds werken vanaf 55 of 50. Ook kunnen zij werken volgens de vierdagenweek vanaf 55 of 50. Voor alle personeelsleden is dit mogelijk vanaf 55 jaar, enkel voor  de personeelsleden die een zwaar beroep uitoefenen of uitgeoefend hebben kan dit al vanaf hun 50ste.

Ook voor de personeelsleden die al in het oude stelsel van de vrijwillige vierdagenweek zaten, verandert er iets. Zij kunnen nog maximum 60 maanden volgens het oude stelsel werken te tellen vanaf 1 september 2012.

Het koninklijk besluit zal in werking treden de eerste dag van de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Fases voor de inwerkingtreding:

  • ondertekening door de koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Werk je bij de lokale besturen, griffies en parketten of de federale politie, neem dan contact op met je personeelsdienst. Hier gelden andere bepalingen.

Pagina laatst gewijzigd op 10 september 2012.