Skip to main content

Meer vrouwen in topfuncties bij de federale overheid: quota

Datum: 

illuDe Ministerraad van 29 maart 2012 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal obstakels die vrouwen op de arbeidsmarkt ondervinden wegneemt en zo de ongelijkheid tussen de geslachten in het federaal administratief openbaar ambt wil verminderen.

De federale overheid voert al een aantal jaren een actief beleid op het vlak van diversiteit. Het gaat hier om een geïntegreerde aanpak binnen verschillende domeinen: interne en externe communicatie, rekrutering en selectie, opleiding, loopbaanontwikkeling, enz. Dit beleid krijgt een concrete vorm binnen de diensten in jaarlijkse en/of meerjarige actieplannen die verschillende aspecten van diversiteit bestrijken: handicap, gender, culturele diversiteit, leeftijd, enz.

Toch waren, ondanks al deze inspanningen, in 2011 slechts 16% van de managers en 27% van de statutaire personeelsleden in de klassen A3, A4 en A5 vrouwen.

Het ontwerp van koninklijk besluit introduceert geleidelijk een quotum van één derde vrouwen bij de houders van een managementfunctie en de statutaire personeelsleden in de klassen A3, A4 en A5.

Wat betekent dit concreet?

  • Vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot 31 december 2012 zal minstens 1/6 van de hierboven bedoelde personeelsleden een vrouw zijn.
  • Vanaf 1 januari 2013 zal minstens 1/3 van de hierboven bedoelde personeelsleden een vrouw zijn.

Voor alle duidelijkheid is het enkel bij gelijke competenties en vaardigheden dat de voorkeur gegeven zal worden aan vrouwelijke personeelsleden, zonder dat de wetten op het gebruik van de talen in bestuurzaken of het recht op hernieuwing van de mandaten hierdoor in vraag gesteld worden.

Fases voor de inwerkingtreding:

  • Vakbondsonderhandeling
  • Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 18 april 2012.