Skip to main content

Verloven: verschillende wijzigingen

Datum: 

Het koninklijk besluit van 14 november 2011 (Belgisch Staatsblad van 28 november 2011) wijzigt het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen.

Het overgrote deel van deze wijzigingen zijn een concretisering van het sectoraal akkoord 2009-2010 tussen de minister van Ambtenarenzaken en de vakorganisaties.

Het KB wijzigt heel wat aan verschillende verloven en voert onder meer de volgende punten uit:

  • de verlofreglementering werd levenskeuze neutraal-gemaakt (huwelijk-wettelijk samenwonen)
  • pleegzorgverlof: voortaan bezoldigd en ook voor statutairen
  • jaarlijks vakantieverlof: de extra verlofdag toegekend aan 55+ers in het sectoraal akkoord 2007-2008 blijft ook behouden bij deeltijdse prestaties
  • "opleidingsverlof" werd helemaal herwerkt en herbenoemd
  • voor het geven van bloed krijg je voortaan uitzonderlijk verlof i.p.v. een dienstvrijstelling 

De wijzingen zijn pas 10 dagen na publicatie van kracht. Op 8 december 2011 vind je de gecoördineerde versie van het koninklijk besluit van 19 november 1998 op Fedweb en worden ook de rubrieken aangepast.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 01 december 2011.