Skip to main content

Geboorteverlof: contractuelen

Datum: 
26 mei 2011

Tot nu toe had een contractueel personeelslid enkel recht op verlof ter gelegenheid van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn/haar zijde vaststaat.

Via de wet van 13 april 2011 komt hier verandering in. Deze wet kent aan de contractuele “meemoeder” onder bepaalde voorwaarden ook een recht op geboorteverlof toe. Contractuele personeelsleden die aan deze voorwaarden voldoen hebben sinds 20 mei 2011 recht op 10 dagen geboorteverlof door hen te kiezen binnen vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling.

De voorwaarden zijn:

  • er mag maar een wettelijke afstammingsband bestaan ten aanzien van één persoon, d.i. de moeder. Is er ook sprake van een wettelijke afstammingsband met de vader, dan komt dit verlof enkel toe aan de wettelijke vader
  • er moet een bewijs van partnerschap zijn van de meemoeder met de moeder (huwelijksakte, een bewijs van wettelijke samenwoning of door een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de inschrijving op hetzelfde adres blijkt gedurende minstens drie onafgebroken jaren voorafgaand aan de geboorte).

Tot slot verduidelijkt de wet dat wanneer de meemoeder het betrokken kind later adopteert, het geboorteverlof in mindering wordt gebracht van het adoptieverlof. (adoptieverlof geregeld door artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Statutaire personeelsleden hebben deze mogelijkheid als sinds 2009 dankzij een verruiming van de interpretatie van het geboorteverlof. (Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen: artikel 15bis)

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 27 mei 2011.