Skip to main content

Overheidsopdrachten: Wijziging van de regelgeving op 1 november 2009

Datum: 
20 november 2009

Het koninklijk besluit van 29 september 2009 (Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2009) heeft de overheidsopdrachtenreglementering gewijzigd. Een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen voor de klassieke sectoren die vanaf 1 november 2009 van toepassing zijn geworden:

 

Wet van 24 december 1993

 • artikel 21 Bis (standstill) werd aangevuld met een clausule met betrekking tot de technische regelmatigheid van de offertes
 • de slotbepalingen werden aangevuld met een artikel 65 Bis en heeft betrekking op de voorschriften van de wet die van toepassing zijn op overheidsopdrachten
 • de bijlagen werden aangepast aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004

 

Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (belangrijkste aandachtspunten)

 • berekening van het geraamd bedrag van de opdracht als er opties of verlengingen in het bestek worden voorzien
 • vaststelling van de termijn voor het indienen van kandidaturen en offertes in functie van de complexiteit van de opdracht
 • elementen die in het proces-verbaal van de gegunde opdracht moeten worden opgenomen
 • de verplichting om een voldoende concurrentie te waarborgen
 • de selectiecriteria moeten in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht
 • aanvulling van de bepalingen van toepassing voor prijsvragen voor ontwerpen
 • verhoging van de transparantie naar de bedrijven toe van de aankondiging van de opdracht
 • te respecteren regels inzake de dwingende spoed bij toepassing van artikel 17, § 2, 1° c) van de overheidsopdrachtenwet
 • gedragsregels te respecteren door de aanbestedende overheid bij een onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Op het portaal www.publicprocurement.be bevindt zich een link die leidt naar de gecoördineerde wetgeving overheidsopdrachten. De recente wijzigingen werden in het rood vermeld.

Ingevolge het koninklijk besluit van 29 september 2009 heeft de Cel Aankoopbeleid en advies van de FOD P&O (ABA) zijn typebestekken aangepast. Deze typebestekken kunnen worden geraadpleegd en gedownload op het portaal www.publicprocurement.be.

 

Migration vers www.publicprocurement.be

Met ingang van 1 december 2009 wordtde website van ABA (http://cpaba.p-o.be) uit de ether genomen. Alle documenten kunnen dan worden geraadpleegd op het portaal www.publicprocurement.be. Een paswoord is niet meer vereist.

 

Meer info:

Pagina laatst gewijzigd op 10 december 2009.