Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen

 (Titel II – KB 25 oktober 2013)

Je geldelijke evolutie in de nieuwe weddeschalen wordt gekenmerkt door de toekenning van een hogere weddeschaal binnen je graad. Dit is verbonden aan:

  • de graad waartoe je behoort
  • je weddeschaal
  • je schaalanciënniteit

De weddeschalen

In elke graad zijn er 5 weddeschalen (art.6 – KB 25 oktober 2013).

 

Graden Weddeschalen
Administratief assistent /Technisch assistent /Veiligheidsassistent C1 C2 C3 C4 C5
Financieel assistent NCF1 NCF2 NCF3 NCF4 NCF5
Penitentiair administratief assistent /Justitieel administratief assistent CS1 CS2 CS3 CS4 CS5


(bijlage 1 - KB 25 oktober 2013)

Aanwerving in de eerste weddeschaal

(Artikelen 3 en 4  - KB 25 oktober 2013)

Wanneer je in dienst treedt, bekom je de eerste weddeschaal van je graad en in jouw weddeschaal geniet je de trap die overeenstemt met je geldelijke anciënniteit.

De forfaitaire verhogingen

(Art. 4  - KB 25 oktober 2013)

Elke weddeschaal omvat 30 trappen.

De trap komt overeen met je geldelijke anciënniteit in je weddeschaal.

Je krijgt regelmatig een verhoging van je wedde (trap), die verbonden is aan je vordering in je geldelijke loopbaan (overgang naar de hogere trap in je weddeschaal).

Geldelijke vooruitgang

Je vooruitgang in de weddeschalen (overgang naar de hogere schalen) hangt nauw samen met:

  • je schaalanciënniteit. De schaalanciënniteit stemt overeen met de geldelijke anciënniteit die je na je indiensttreding verworven hebt als personeelslid in een gegeven schaal. (Art. 18 – KB 25 oktober 2013)

De overgang van de eerste naar de tweede weddeschaal gebeurt vlugger dan de overgang naar de volgende hogere weddeschalen.

De vermelding onvoldoende bij de laatste evaluatie verhindert een overgang naar de hogere weddeschaal.

Als je binnen de 4 jaar nadat je een eerste vermelding 'onvoldoende' hebt gekregen een tweede vermelding 'onvoldoende' krijgt, leidt dit tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid. Tijdens deze periode van vier jaar moet je ten minste 240 dagen daadwerkelijk hebben gewerkt.

De twee 'onvoldoende' vermeldingen hoeven niet opeenvolgend te zijn.

Overgang van de eerste naar de tweede weddeschaal

(Art. 20 – KB 25 oktober  2013)

Voor alle niveaus geldt dat de overgang van de eerste naar de tweede weddeschaal plaatsvindt op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je ten minste:

  • 3 jaar schaalanciënniteit hebt

Overgang naar de volgende hogere weddeschalen

(Art. 21– KB 25 oktober 2013)

Je gaat telkens over naar de hogere weddeschaal (die niet de tweede weddeschaal is) op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je ten minste:

  • 6 jaar schaalanciënniteit

Specifieke bepalingen voor contractuelen

Als contractueel is je overgang naar de hogere weddeschaal beperkt tot de derde weddeschaal (art. 23 – KB 25 oktober 2013).

Als je als contractueel later stagiair wordt, behoud je (art. 19 – KB 25 oktober 2013):

  • je weddeschaal (de tweede schaal bijvoorbeeld)
  • je schaalanciënniteit en
  • de eindvermeldingen die je reeds hebt gekregen.

Pagina laatst gewijzigd op 28 april 2022.