Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Basisbegrippen

Niveau B worden

Personeelseden van het niveau B zijn personeelsleden die op dit niveau aangeworven (of in dienst genomen) werden of die bevorderd werden door overgang naar het hogere niveau.

Om aangeworven te worden op het niveau B moet je houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (bachelor) of van een kandidaatsdiploma of -getuigschrift (behoudens uitzonderingen: voorbeeld van schaarste op de arbeidsmarkt).

Om bevorderd te worden naar het niveau B moet je als personeelslid van het niveau C geslaagd zijn voor een overgangsprocedure naar het hogere niveau.

Graden en weddeschalen

Je wordt benoemd in een graad. Je wordt benoemd door de voorzitter van het directiecomité (bij de federale overheidsdiensten) of door de overheid die de  benoemingsbevoegdheid heeft (bij de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen van sociale zekerheid).

Er bestaan 4 graden die gemeenschappelijk zijn voor de hele federale overheid (Art. 7 – KB 25 oktober 2013):

  • de graad van administratief deskundige
  • de graad van technisch deskundige
  • de graad van financieel deskundige
  • de graad van ICT-deskundige.

Naast deze graden die gemeenschappelijk zijn voor de hele federale overheid, kan men bepaalde graden terugvinden die specifiek zijn voor een of meerdere organisaties (voorbeelden: de graden van fiscaal deskundige bij de FOD Financiën of van justitieel administratief deskundige bij de FOD Justitie, ...).

Binnen elke graad zijn er verschillende weddeschalen.

Evolutie binnen de loopbaan

Alle personeelsleden (statutairen en contractuelen) genieten een geldelijke loopbaan. Statutairen hebben eveneens een administratieve loopbaan.

Het concept 'geldelijke loopbaan' slaat op de evolutie van je wedde binnen je graad.

Deze geldelijke loopbaan is van toepassing voor alle gemene graden en voor de volgende specifieke graden: justitieel administratief deskundige, justitieel technisch deskundige, penitentiair technisch deskundige, penitentiair financieel deskundige, fiscaal deskundige.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen' en de 'geldelijke loopbaan via bonificaties'.

  • De 'geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen' is van toepassing op alle personeelsleden aangeworven of in dienst genomen vanaf 1 januari 2014 (inclusief nieuwe aanwerving of nieuwe indienstneming). Ze is echter ook van toepassing op statutairen die in dienst zijn op 31 december 2013 wanneer deze na 1 januari 2014 naar het hogere niveau bevorderd worden of een verandering van graad bekomen.
  • De 'geldelijke loopbaan via bonificaties' is van toepassing op alle personeelsleden die op 31 december 2013 in dienst waren en die na deze datum niet opnieuw aangeworven (in dienst genomen) of bevorderd werden of van graad veranderd zijn.

Het concept 'administratieve loopbaan' slaat op het bevorderd worden naar het hogere niveau of het bekomen van een verandering van graad (van de graad van administratief deskundige naar de graad van technisch deskundige).

Pagina laatst gewijzigd op 29 december 2013.