Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Gevolgen

 

Einde mandaat

Er komt een einde aan het mandaat als:

  •  de mandaathouder de melding ‘onvoldoende’ krijgt (bij tussentijdse of eindevaluatie)  Het mandaat stopt op de eerste dag van de maand die volgt op de toekenning van de melding.  Door deze melding krijgt hij een beëindigingsvergoeding als hij maandelijks aantoont dat hij geen andere beroepsinkomsten of rustpensioen krijgt.

  • de mandaathouder de melding ‘te ontwikkelen’ krijgt. Door deze melding krijgt hij een beëindigingsvergoeding als hij maandelijks aantoont dat hij geen andere beroepsinkomsten of rustpensioen krijgt.

  • de mandaathouder de melding ‘uitstekend’ of ‘voldoet aan de verwachtingen’ krijgt en de functie niet langer vacant is. Hij krijgt een herintegratievergoeding als hij een verklaring op eer aflegt met de vermelding van de maandwedde waarop hij recht heeft of recht zou hebben bij voltijdse prestaties.

  • de mandaathouder bij een tweede of volgende mandaat de eindvermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ krijgt maar geen mandaat meer krijgt na het deelnemen aan een nieuwe vergelijkende selectie. Hij krijgt een herintegratievergoeding als hij een verklaring op eer aflegt met de vermelding van de maandwedde waarop hij recht heeft of recht zou hebben bij voltijdse prestaties.

! Als de mandaathouder afwezig is voor meer dan de helft van zijn evaluatieperiode in de laatste evaluatiecyclus van zijn mandaat (eindevaluatie), wordt de toekenning van een herintegratiepremie of beëindigingsvergoeding onderworpen aan een bijkomende voorwaarde dat de laatste effectieve tussentijdse evaluatie ten minste de melding ‘voldoet aan de verwachtingen’ had.
 

Hernieuwing mandaat

Het mandaat wordt hernieuwd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de houder kreeg minimaal de eindvermelding 'voldoet aan de verwachtingen' na het eerste mandaat en 'uitstekend' na het tweede of volgende mandaten
  • de minister verklaart de functie vacant
  • de betrokken mandaathouder stelt zich kandidaat.

Als de mandaathouder minstens voor de helft van zijn evaluatieperiode afwezig is tijdens de laatste evaluatiecyclus van zijn mandaat (eindevaluatie), moet een eventuele hernieuwing van zijn mandaat aan volgende voorwaarden voldoen:

  • bij een eerste hernieuwing (waarbij de melding ‘voldoet aan de verwachtingen’ vereist is, moet de laatste tussentijdse effectieve evaluatie ten minste tot de melding ‘voldoet aan de verwachtingen’ geleid hebben
  • als het een tweede of volgende mandaat betreft (waarbij de melding ‘uitstekend’ vereist is, moet de laatste tussentijdse effectieve evaluatie ten minste tot de melding ‘uitstekend’ geleid hebben.

Pagina laatst gewijzigd op 31 augustus 2016.