Skip to main content

Gesprekken

In een evaluatieperiode volgen verschillende gesprekken elkaar op in deze volgorde:

Alle gesprekken worden vastgelegd in een verslag. Alle elementen van de evaluatie worden bewaard in een dossier dat de verslagen bevat van alle gesprekken.

 

Functiegesprek

Tijdens het functiegesprek geeft de evaluator de functiebeschrijving aan de stagiair.

  
Planningsgesprek

Onmiddellijk na de functiebeschrijving legt de evaluator met de stagiair de prestatiedoelstellingen vast met daarbij ook de 2 ontwikkelingsdoelstellingen van de vereiste competenties voor de functie. Er wordt uitgelegd in welke mate elke doelstelling voltooid moet zijn om de evolutie van de stagiair te kunnen beoordelen tijdens de stage.

De verantwoordelijkheden en het competentieprofiel die omschreven zijn in de functiebeschrijving vormen de basis voor de doelstellingen: bij het vastleggen ervan moet ook rekening gehouden worden met samenwerking en klantgerichtheid en met de doelstellingen van je team en die van de organisatie.

Deze doelstellingen zijn van toepassing tot het volgende gesprek: het verplichte eerste functioneringsgesprek van de stage.


Functioneringsgesprekken

Drie functioneringsgesprekken worden evenwichtig verdeeld over de hele evaluatieperiode van de stagiair. Deze gesprekken moeten een zicht geven op de functionering van de stagiair, op de bereikte vooruitgang van de doelstellingen (zoals vastgelegd in het planningsgesprek), op eventuele moeilijkheden en gebruikte oplossingen.

Tijdens elk functioneringsgesprek worden eerder vastgelegde doelstellingen vervolledigd, aangepast of verduidelijkt. De stagiair kan zodoende progressief de vereiste vaardigheden voor de functie bereiken en in de beste omstandigheden integreren in de dienst.

De verplichte functioneringsgesprekken van de stage sluiten af met een functioneringsmelding.


Evaluatiegesprek

Het evaluatiegesprek is een gesprek tussen de evaluator en de stagiair waar een soort eindbalans van het functioneren wordt opgemaakt. De evaluator geeft aan of de gemaakte doelstellingen van het planningsgesprek en de functioneringsgesprekken werden nagekomen, geeft feedback over het globale functioneren van de stagiair en kent een evaluatievermelding toe.

Concreet steunt de evaluatie op 4 criteria:

  1. het behalen van de prestatiedoelstellingen 
  2. de ontwikkeling van de competenties die noodzakelijk zijn voor de functie
  3. de bijdrage aan de prestaties van het team 
  4. de beschikbaarheid voor de (interne of externe) gebruikers van de dienst.

De eerste 2 criteria werden vastgelegd om de integratie van de stagiair in zijn federale dienst mogelijk te maken en om vast te stellen dat hij over de vereiste vaardigheden beschikt bij het uitoefenen van zijn functie.  

Als de stagiair ook evaluator is, zijn er 2 bijkomende evaluatiecriteria voor de evaluaties die hij doet:

  • de kwaliteit van de evaluaties die hij deed 
  • het naleven van de termijnen en de reglementering.

Pagina laatst gewijzigd op 04 januari 2016.