Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Beroep

De geëvalueerde kan beroep aantekenen tegen het evaluatieverslag en de vermelding "onvoldoende".

 

Structuur beroepscommissies

Er bestaat 1 evaluatiecommissie die bevoegd is voor het onderzoeken van de beroepen rond evaluatie voor alle federale diensten.

De commissie is samengesteld uit 2 taalsecties (FR, NL) en een plaatsvervangend voorzitter met kennis van de Duitse taal.

Elke taalsectie heeft 6 effectieve leden (1 voorzitter en 2 leden aangeduid door de overheid en 3 leden door de representatieve syndicale organisaties) en 6 plaatsvervangende leden. Bij de samenstelling van de evaluatiecommissie wordt rekening gehouden met de federale dienst (FOD, POD, ION, OISZ) waartoe het personeelslid waartegen het beroep is ingesteld behoort.

Deze commissies is eveneens bevoegd voor de stagedossiers).


Een beroep indienen

De geëvalueerde dient het beroep binnen de 20 werkdagen schriftelijk in bij de leidend ambtenaar van zijn organisatie volgens de richtlijnen in het evaluatieverslag.

De leidend ambtenaar:

 • bevestigt de ontvangst van het beroep door je (bij voorkeur) een e-mail te sturen

 • maakt het beroep zo snel mogelijk over aan de evaluatiecommissie en bezorgt de commissie een kopie van het evaluatiedossier van het personeelslid dat betrekking heeft op de evaluatiecyclus waarop het beroep betrekking heeft evenals eventuele stukken en motieven die de geëvalueerde bij zijn beroep toevoegde.

De evaluatiecommissie:

 • nodigt de geëvalueerde en evaluator uit om ze te horen over het beroep
 • kan hierbij, met instemming van het betrokken personeelslid, gebruik maken van nieuwe communicatietechnologieën 
 • kan inzage vragen in alle documenten van het individueel dossier
 • kan, indien nodig, andere belanghebbenden horen die in het koninklijk besluit worden genoemd,
 • overlegt en houdt een geheime stemming
 • spreekt het advies uit en deelt het mee:
  • dat de vermelding blijft behouden (de vermelding wordt definitief)
  • dat de vermelding niet blijft behouden. Het unanieme advies van de evaluatiecommissie om de vermelding ‘onvoldoende’ niet te behouden is bindend voor de leidend ambtenaar

De leidend ambtenaar deelt de uiteindelijke vermelding mee aan de geëvalueerde (binnen 20 werkdagen na het ontvangen van het advies van de commissie). 

Een kopie van het advies/de beslissing van de leidend ambtenaar wordt meegedeeld aan de FOD BOSA.

In afwachting van de beslissing van het beroep

 • de gevolgen van een vermelding worden uitgesteld
 • het beroep heeft geen schorsend effect op een volgende evaluatiecyclus:
  • de volgende evaluatiecyclus begint gewoon de dag na de voorgaande cyclus
   MAAR: de periode van verplichte remediëring na een definitieve vermelding ‘onvoldoende’ (bevestigd of toegekend na het beroep) begint ten vroegste de dag na de mededeling van deze vermelding

Pagina laatst gewijzigd op 16 maart 2022.