Skip to main content

Beroep

De geëvalueerde kan beroep aantekenen tegen het evaluatieverslag en de melding.

 

Structuur beroepscommissies

Er zijn 3 commissies:

 • interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie (FOD’s/POD’s & Ministerie van Landsverdediging)
 • interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie (OISZ)
 • gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie (ION).

Elke commissie is samengesteld uit 2 taalsecties (FR, NL) en een plaatsvervangend voorzitter met kennis van de Duitse taal.

Elke taalsectie heeft 6 effectieve leden (1 voorzitter en 2 leden aangeduid door de overheid en 3 leden door de representatieve syndicale organisaties) en 6 plaatsvervangende leden.

Deze commissies zijn eveneens bevoegd voor de stagedossiers).

De uiteindelijk, na het beroep, toegekende vermelding moet gelijk of gunstiger zijn dan de vermelding waartegen het beroep werd ingediend.


Een beroep indienen

De geëvalueerde dient het beroep binnen de 20 werkdagen schriftelijk in bij de leidend ambtenaar van zijn organisatie volgens de richtlijnen in het evaluatieverslag.

De leidend ambtenaar:

 • bevestigt de ontvangst van het beroep door je (bij voorkeur) een e-mail te sturen
 • maakt het beroep zo snel mogelijk over aan de bevoegde beroepscommissie (zie structuur) en bezorgt de commissie een kopie van het evaluatiedossier en eventuele stukken en motieven die de geëvalueerde bij zijn beroep toevoegde.

De beroepscommissie:

 • nodigt de geëvalueerde en evaluator uit om ze te horen over het beroep
 • overlegt en houdt een geheime stemming
 • spreekt een oordeel uit:
  • de vermelding blijft behouden (de vermelding wordt definitief)
  • stelt een gunstiger vermelding voor (de leidend ambtenaar beslist uiteindelijk of deze vermelding wordt toegekend)
 • deelt het advies mee aan de geëvalueerde, de leidend ambtenaar en de FOD P&O.

De leidinggevend ambtenaar deelt de uiteindelijke melding mee aan de geëvalueerde (binnen 20 werkdagen na het ontvangen van het advies van de commissie).
 

In afwachting van de beslissing van het beroep

 • de gevolgen van een bepaalde vermelding worden uitgesteld
 • het beroep heeft geen schorsend effect op een volgende evaluatieperiode:
  • de volgende evaluatieperiode begint gewoon de dag na de voorgaande periode
   Uitzondering: de periode van 6 maanden die volgt op een bevestigde of toegekende vermelding ‘onvoldoende’ na het beroep begint de dag na de mededeling van deze vermelding
  • de nieuwe begonnen evaluatieperiode wordt niet geschorst maar wordt normaal vervolgd, ondanks het ingediende beroep.
    

Pagina laatst gewijzigd op 11 mei 2021.