Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Werktijd, verlofstelsels en telewerk

Op deze pagina geven we een overzicht van de FAQ over de invloed van het Coronavirus op de toepassing van het federaal personeelsstatuut over werktijd, verlofstelsels en telewerk. Onderaan de pagina vind je linken naar de regelgeving.

 

1) Vakantieplanning 2022

2) Verlofstelsels voor opvang kinderen tijdens schoolvakanties

3) Werkorganisatie/quarantaine (omzendbrief nr. 685)

4) Sluiting (tijdelijk) van scholen/crèches/opvang door Corona

5) Dienstvrijstelling en terbeschikkingstelling tijdens Covid-19

6) Dienstvrijstelling vaccinatie voor jezelf en voor begeleiding van je minderjarige kinderen/dienstvrijstelling vrijwilligers vaccinatiecentrum

7) Dienstvrijstelling na doorverwijzing naar SAT-tool

8) Geneeskundig getuigschrift bij vaststelling COVID-19 na telefonische consultatie huisarts 

 

 

1) Vakantieplanning 2021

 1. Spelregels rond het jaarlijks vakantieverlof:
  • Het jaarlijks vakantieverlof wordt opgenomen naar keuze van het personeelslid en met inachtneming van de behoeften van de dienst.
  • Bij opsplitsing van het jaarlijks vakantieverlof heeft elk personeelslid recht op minstens twee weken ononderbroken vakantieverlof. Dit moet ervoor zorgen dat elk personeelslid even tot rust kan komen.
  • Er kan bij het opstellen van de vakantieplanning ook rekening worden gehouden met de nood aan kinderopvang voor een belangrijk deel van de personeelsleden tijdens deze periode van coronamaatregelen. Zij zullen naast het jaarlijks vakantieverlof, ook gebruik kunnen maken van inhaalverlof, verlof om dwingende redenen of de verschillende vormen van ouderschapsverlof (bijv. het systeem van 1 week )(voor meer details over deze verlofstelsels kan worden verwezen naar rubriek 3 - Verlofstelsels voor opvang kinderen tijdens schoolvakanties).
  • De overdrachtsregels rond het jaarlijks vakantieverlof worden toegelicht in (2)
  • % Opgelet! Hou bij de aanvraag en de toekenning van het jaarlijks vakantieverlof ook rekening met eventuele quarantainemaatregelen. Maak hier de nodige afspraken rond met je diensthoofd en met het oog op de behoeften van de dienst, bijv. telewerk, extra vakantiedagen, inhaalrust,…
  • Alle details rond de impact van quarantainemaatregelen op de arbeidsorganisatie zijn terug te vinden in:
 2. De federale verlofregeling voorziet dat de overdracht van het jaarlijks vakantieverlof maximaal kan voor één jaar. Sommige organisaties hebben specifieke overdrachtsregels (bijv. max. 10 vakantiedagen overdragen die moeten opgenomen worden vóór 15 april of vóór 1 mei).  Misschien kunnen bepaalde personeelsleden het overgedragen jaarlijks vakantieverlof niet op tijd opnemen.
  Elke leidend ambtenaar kan akkoord gaan met een uitbreiding of aanpassing van de overdrachtsregels die van toepassing zijn op zijn organisatie (bijv. op vraag van een personeelslid door een toename van het werk of als algemene uitzondering enkel voor het vakantieverlof van 2020). De maximale overdrachtsregel van 1 jaar en de mogelijkheid om vakantieverlof op te sparen zijn ongewijzigd van toepassing of met andere woorden het (overgedragen) vakantieverlof van 2020 moet opgenomen worden vóór 31 december 2021.
   
 3. Personeelsleden kunnen misschien ook een aanvraag doen voor extra vakantiedagen in de paasvakantie omdat de combinatie werk en kinderopvang moeilijker verloopt.
  Vakantieverlof wordt aangevraagd naar keuze van het personeelslid en wordt goedgekeurd door de werkgevende overheid. Extra vakantieverlof kan worden aangevraagd door het personeelslid rekening houdend met de vakantieplanning voor het volledig  jaar 2021 en de werkplanning.
   
 4. Personeelsleden hebben vakantieverlof aangevraagd en gekregen en willen dit nu herroepen?
  Vakantieverlof wordt aangevraagd naar keuze van het personeelslid en wordt goedgekeurd door de werkgevende overheid. Er zijn soms ook afspraken gemaakt met de collega’s.
  Het vakantieverlof kan worden herroepen door het personeelslid en de werkgevende overheid mits akkoord. Bovendien moet hier ook rekening gehouden worden met de vakantieplanning voor het volledige jaar 2021, de werkplanning en de accumulatie van vakantiedagen.

 

2) Verlofstelsels voor opvang kinderen tijdens schoolvakanties

Personeelsleden die nood hebben aan extra verlofdagen voor de opvang van de kinderen tijdens de schoolvakanties (bijv. paasvakantie, zomervakantie of herfstvakantie), kunnen ook tijdens de schoolvakanties gebruik maken van een aantal verlofstelsels:

 1. Zowel contractuelen als statutairen kunnen loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof aanvragen met een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
  Voorwaarde is wel dat zij dit verlofrecht nog niet eerder hebben opgebruikt en dat het kind jonger is dan 12 jaar of jonger dan 21 jaar voor een kind met een handicap:
  Deze loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (4 maanden) kan worden opgenomen via één of meerderemogelijkheden: voltijds, halftijds, met een viervijfdenregeling of met een ééntienderegeling.
  Specifiek voor de schoolvakanties kan er misschien worden gekozen voor de meer flexibelere opnamevormen om het voltijds en het halftijds ouderschapsverlof (systeem per week/maand) in het kader van de loopbaanonderbreking, mits akkoord van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde, voor kortere periodes op te nemen:
  • Voltijds ouderschapsverlof kan in periode van een week of een veelvoud ervan worden genomen. Bij een opsplitsing in weken moet rekening worden met het principe dat 4 maanden volledige loopbaanonderbreking gelijk is aan 16 weken volledige loopbaanonderbreking.
  • Halftijds ouderschapsverlof in periodes van een maand of een veelvoud ervan.

   Er kan natuurlijk ook nog altijd gekozen worden om de klassieke opnamevormen te hanteren:
  • Voltijds gedurende vier maanden en kan worden opgesplitst in maanden;
  • Halftijds (bij een voltijdse tewerkstelling) gedurende acht aaneengesloten maanden en kan worden opgesplitst per 2 maanden of een veelvoud hiervan;
  • Met een vijfde vermindering (bij een voltijdse tewerkstelling) en kan worden opgesplitst per 5 maanden of een veelvoud hiervan.
  • Met een tiende vermindering (bij voltijdse tewerkstelling), mits akkoord van de leidend ambtenaar. In dat geval kan het personeelslid een halve dag vrij nemen op woensdagnamiddag bijvoorbeeld, of 1 vrije dag elke twee weken. Je kan het opsplitsen per 10 maanden of een veelvoud hiervan.
 2. Bovenop de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof hebben statutairen en contractuelen ook recht op een onbezoldigd ouderschapsverlof van drie maanden. Dit verlof kan voltijds, halftijds of met een viervijfdenregeling. Het kind moet jonger zijn dan 12 jaar maar voor een kind met handicap is er geen leeftijdsvoorwaarde.
 3. Statutairen kunnen ook een verlof om dwingende redenen van familiaal belang aanvragen. Dit verlof kan worden opgenomen in volledige en halve dagen en is daardoor flexibeler op te nemen. Dit verlof is onbezoldigd en bedraagt maximum 45 werkdagen op jaarbasis voor voltijdse statutaire personeelsleden. Voor deeltijds werkende statutairen wordt dit aantal verlofdagen in verhouding tot hun prestaties verminderd.
 4. Contractuelen hebben recht op verlof op 10 dagen verlof om dwingende reden. Dit verlof is onbezoldigd en wordt ook verminderd wanneer een contractueel deeltijds werkt.

 

3) Werkorganisatie/Quarantaine

1) Werkorganisatie

Sinds 20 november 2021 wijzigden de aanbevelingen rond de coronacrisis voor het hele land.

De voornaamste wijzigingen rond werkorganisatie bestaan uit

 • het verplichte telewerk (met terugkeermomenten)
 • de elektronische registratie van het totale aantal personen dat in een vestigingseenheid werkt en het aantal personen dat niet kan telewerken.

Meer info 

Terugkeer 

Heb je vragen bij je terugkeer naar je werkpost omwille van gezondheidsproblemen die je risico voor een Covid-ziekte verhogen, wend je dan altijd in eerste instantie tot je werkgever. Je werkgever zal je zeker informeren over alle maatregelen rond Covid op je oorspronkelijke werkpost (bv ventilatie, afstand, mondmaskers, …) en helpen om, in samenspraak met jou bijkomende oplossingen te zoeken: aanpassingen aan werktijden, vervoersmiddelen, … 

Een attest tot (permanent) telewerk kan niet door de arbeidsarts afgeleverd worden. De arbeidsarts geeft alleen aanbevelingen aan de werkgever om de arbeidspost zo optimaal mogelijk in te richten en de arbeidsomstandigheden aan te passen, rekening houdend met je gezondheidstoestand en de risico’s van de werkpost.   

2) Quarantaine(getuigschriften):

Een quarantainegetuigschrift kan enkel als je in quarantaine of isolement geplaatst bent (bijv. na een positieve test) met de bijzondere regel voor mensen die terugkeren uit het buitenland (= telewerk of aanrekening op het vakantieverlof):

 • het personeelslid dat niet naar de werkplaats mag gaan door een quarantainegetuigschrift, doet telewerk. Als er geen telewerk mogelijk is, wordt het personeelslid ter beschikking gesteld van de leidend ambtenaar en voert de taken uit die het krijgt en krijgt dienstvrijstelling voor de periodes waarin er geen taken zijn.
 • personeelsleden die bij terugkomst van een niet-essentiële reis naar het buitenland een quarantainegetuigschrift krijgen: zie punt 3.
 • personeelsleden die terugkomen van een niet-essentiële reis en in quarantaine moeten, zijn er 2 hypotheses:
  • telewerk, als de leidend ambtenaar het om dienstredenen nodig vindt dat het personeelslid werkt tijdens de quarantaineperiode. Als er geen telewerk mogelijk is of het niet toegestaan wordt, neemt het personeelslid verlof tijdens de quarantaineperiode.
  • als bij vertrek naar het buitenland voor een niet-essentiële reis de regels bepalen dat bij terugkeer geen verplichte of aanbevolen quarantaineperiode is, dan zijn de regels voorzien in punt 2, deel 1 van toepassing
  • dit punt is niet van toepassing op dienstreizen. Dan gelden de voorwaarden van punt 1.

Het bewijs dat de geldende regels op het moment van vertrek niet voorzagen in verplichte of aanbevolen quarantaineperiode bij terugkeer uit het buitenland is de verantwoordelijkheid van het personeelslid.

Meer info:

 

4) Wat moet je doen voor de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij (tijdelijke) sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van personen met een handicap?

De omzendbrief nr 686 van 28 oktober 2020 bevat richtlijnen (procedures en aanbevelingen) voor deze bijzondere situatie. Hij werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2020. Deze omzendbrief is van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020.

Meer info

 

5) Dienstvrijstelling en terbeschikkingstelling tijdens Covid-19

Het koninklijk besluit van 6 december 2020 (MB van 11 december 2020) voorziet in 2 belangrijke maatregelen voor het federale personeel:

 • de mogelijkheid om een personeelslid dat geen telewerk kan doen en voor wie men geen andere oplossing qua reorganisatie van het werk vindt, in dienstvrijstelling te plaatsen (maatregel beperkt in de tijd tot 31 augustus 2021)
 • de gelegenheid voor een personeelslid met dienstvrijstelling om een terbeschikkingstelling te vragen aan elke openbare of privé-instelling die behoort tot de sectoren gezondheidszorg, opvang, huisvesting of onderwijs.

Meer info

 

6) Dienstvrijstelling vaccinatie voor jezelf en voor begeleiding van je minderjarige kinderen / dienstvrijstelling vrijwilligers vaccinatiecentrum

 • Voor jezelf

Omzendbrief nr. 693 met de richtlijnen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de toekenning van

 • een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19) en
 • een dienstvrijstelling voor de vrijwilligers bij de vaccinatiecentra

werd gepubliceerd in het Staatsblad van 9 maart 2021.

De omzendbrief is geldig van 1 februari 2021 tot en met 30 april 2022. 

Meer info in:

Omzendbrief 693bis waardoor je dienstvrijstelling kan krijgen om je minderjarig kind te beg​​​eleiden bij vaccinatie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 augutus 2021.​

Deze bijkomende dienstvrijstelling voor de begeleiding van minderjarige kinderen bij vaccinatie is geldig van 7 juli 2021 tot en met 30 april 2022.

Meer info in:

 

7) Dienstvrijstelling na doorverwijzing naar SAT-tool

Je hebt het recht om van het werk afwezig te zijn om je te laten testen op COVID-19 op basis van de analyse en het advies van de Self Assessment Testing Tool (SAT). Je kan hier vijf keer gebruik van maken.
De SAT-tool (en dus ook deze regeling) is niet bedoeld voor wie een hoogrisicocontact had, of wie een Covid Safe Ticket wil of om te reizen.

Stappenplan bij lichte symptomen

 • Vul de online-vragenlijst in op de SAT-tool
 • Krijg je het advies om een Covid-19 test te laten afnemen? Maak de code aan voor een gratis test
 • De SAT-tool levert een afwezigheidsattest af met dag en uur waarop de activatiecode werd aangemaakt
 • Verwittig onmiddellijk jouw werkgever van jouw afwezigheid en maak het afwezigheidsattest over
 • Laat zo snel mogelijk de test afnemen bij een plaatselijke apotheker of testcentrum
 • Moet je wachten op het testresultaat en kan je ondertussen niet telewerken? Dan is ook deze ‘wachtperiode’ een rechtmatige afwezigheid.
 • Zodra je het testresultaat kent, verwittig je je werkgever over je werkhervatting of eventuele verdere afwezigheid. Het testresultaat moet je niet meedelen.

Deze regeling is van toepassing voor de periode van 19 november 2021 tot 30 april 2022.

Meer info in

 

8) Geneeskundig getuigschrift bij vaststelling COVID-19 na telefonische consultatie huisarts 

Vraag aan je huisarts om het ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wegens COVID-19’ in te vullen als hij je na een telefonische consultatie arbeidsongeschikt verklaart door COVID. Dit getuigschrift moet niet worden ondertekend door de huisarts, maar moet via mail door jou worden verstuurd naar Medex via attesten.certificats@health.fgov.be

Meer info in 

 

Pagina laatst gewijzigd op 15 februari 2022.