Skip to main content

Werktijd, verlofstelsels en telewerk

Op deze pagina geven we een overzicht van de FAQ over de invloed van het Coronavirus op de toepassing van het federaal personeelsstatuut over werktijd, verlofstelsels en telewerk. Onderaan de pagina vind je linken naar de regelgeving en naar de tot nu toe gepubliceerde nieuwsberichten.

1) Omzendbrief nr. 680 en 681

2) Medex

3) Fedris

4) Aanvraag verlofstelsels

5) Omstandigheidsverlof

6) Werkorganisatie/quarantainegetuigeschrift/quarantaineperiode (omzendbrief nr. 685)

7) Vakantieplanning 2020

8) Aanvraag ouderschapsverlof (100%)

9) Sluiting (tijdelijk) van scholen/crèches/opvang door Corona

10) Dienstvrijstelling en terbeschikkingstelling tijdens Covid-19

 

1) Omzendbrief nr.680 en 681

Op 3 maart 2020 en 13 maart 2020 werd er een omzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waarbij de volgende situaties werden toegelicht:

 • Personeelslid is niet ziek
 • Afwezigheid wegens ziekte
 • Dienstvrijstelling wanneer een personeelslid moet terugkeren naar huis
 • Contact met een besmet persoon
 • Buitenlandse dienstreizen
 • Contact met publiek - dienstverplaatsingen
 • Geen terugkeer uit het buitenland mogelijk

Omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020 - Richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een pandemie (coronavirus COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.

Omzendbrief nr. 681 van 12 maart 2020 - Bijkomende richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een coronaviruspandemie (COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.

2) Medex

Medex heeft de (tijdelijke) aanpassingen van de processen gebundeld op een thematische webpagina.

Het gaat hierover de ziektecontrole, de goedkeuring van de verminderde prestaties wegens medische redenen, behandeling van dossiers door de pensioencommissie en de medische expertises bij arbeidsongevallen en bij beroepsziekten. Bij nieuwe ontwikkelingen zal de webpagina worden aangepast.

3) Fedris

Fedris heeft een thematische webpagina aangemaakt rond veel gestelde vragen rond de impact van de maatregelen rond het coronavirus (COVID-19) op de wetgeving rond de arbeidsongevallen en beroepsziekten. Bij nieuwe ontwikkelingen zal de webpagina worden aangepast.

4) Aanvraag verlofstelsels

 • Kan een ambtenaar nog een omstandigheidsverlof (overlijden, geboorte,…), een verlof voor dwingende redenen van familiaal belang of een uitzonderlijk verlof wegens overmacht vragen?

  Ja, de opnamemodaliteiten voor de verlofstelsels blijven ongewijzigd tijdens de periode van de coronamaatregelen.

5) Omstandigheidsverlof

 • Wanneer kan een omstandigheidsverlof voor de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind worden aangevraagd? Wat zijn de voorwaarden? Wat als de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd wordt uitgesteld als gevolg van de coronamaatregelen?

  Artikel 15, eerste lid, 10° en 11° van het koninklijk besluit van 19 november 1998 voorziet in de toekenning van een omstandigheidsverlof van één werkdag wanneer het kind van het personeelslid haar/zijn plechtige communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd.

  Om het omstandigheidsverlof te kunnen bekomen moet het personeelslid aantonen dat het kind deelneemt aan een dusdanige activiteit. Enkel een attest van bijv. de school, de catechist, de parochiepriester of het organiserend comité van het feest kan als bewijs gelden voor de toekenning van het omstandigheidsverlof. Stel dat er wordt beslist om het vormsel of het feest van de vrijzinnige jeugd uit te stellen (tot bijv. september 2020), dan zal het personeelslid op dat ogenblik recht hebben op het omstandigheidsverlof.

6) Werkorganisatie/Quarantainegetuigschrift/Quarantaine

1) voor de organisatie van het werk: volg de richtlijnen van artikel 2 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COV1D-I9 te beperken, gewijzigd door het ministerieel besluit van 28 juli 2020

2) voor quarantainegetuigschriften:

 • het personeelslid dat niet naar de werkplaats mag gaan door een quarantainegetuigschrift, doet telewerk. Als er geen telewerk mogelijk is, wordt het personeelslid ter beschikking gesteld van de leidend ambtenaar en voert de taken uit die het krijgt en krijgt dienstvrijstelling voor de periodes waarin er geen taken zijn.
 • personeelsleden die bij terugkomst van een niet-essentiële reis naar het buitenland een quarantainegetuigschrift krijgen: zie punt 3.

3) over verplichte of aanbevolen quarantaineperiode: voor personeelsleden die terugkomen van een niet-essentiële reis en in quarantaine moeten, zijn er 2 hypotheses:

 • telewerk, als de leidend ambtenaar het om dienstredenen nodig vindt dat het personeelslid werkt tijdens de quarantaineperiode. Als er geen telewerk mogelijk is of het niet toegestaan wordt, neemt het personeelslid verlof tijdens de quarantaineperiode.
 • als bij vertrek naar het buitenland voor een niet-essentiële reis de regels bepalen dat bij terugkeer geen verplichte of aanbevolen quarantaineperiode is, dan zijn de regels voorzien in punt 2, deel 1 van toepassing
 • dit punt is niet van toepassing op dienstreizen. Dan gelden de voorwaarden van punt 1.

Het bewijs dat de geldende regels op het moment van vertrek niet voorzagen in verplichte of aanbevolen quarantaineperiode bij terugkeer uit het buitenland is de verantwoordelijkheid van het personeelslid.

Meer info in de omzendbrief nr 685 met richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelingen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk

7) Vakantieplanning 2020

 • De federale verlofregeling voorziet dat de overdracht van het jaarlijks vakantieverlof maximaal kan voor één jaar. Sommige organisaties hebben specifieke overdrachtsregels (bijv. max. 10 vakantiedagen overdragen die moeten opgenomen worden vóór 15 april of vóór 1 mei). Misschien kunnen bepaalde personeelsleden het overgedragen jaarlijks vakantieverlof niet op tijd opnemen.

  Elke leidend ambtenaar kan akkoord gaan met een uitbreiding of aanpassing van de overdrachtsregels die van toepassing zijn op zijn organisatie (bijv. op vraag van een personeelslid door een toename van het werk of als algemene uitzondering enkel voor het vakantieverlof van 2019). De maximale overdrachtsregel van 1 jaar en de mogelijkheid om vakantieverlof op te sparen zijn ongewijzigd van toepassing of met andere woorden het (overgedragen) vakantieverlof van 2019 moet opgenomen worden vóór 31 december 2020.
   
 • Personeelsleden hebben vóór de corona-maatregelen vakantieverlof aangevraagd en bekomen voor bijv. de paasvakantie en wensen dit nu te herroepen.

  Het vakantieverlof kan worden herroepen door het personeelslid en de werkgevende overheid mits akkoord. Bovendien moet hier ook rekening gehouden worden met de vakantieplanning voor het volledige jaar 2020, de werkplanning en de accumulatie van vakantiedagen. 
   
 • Personeelsleden kunnen misschien ook een aanvraag doen voor extra vakantiedagen in de paasvakantie omdat de combinatie werk en kinderopvang moeilijker verloopt

  Vakantieverlof wordt aangevraagd naar keuze van het personeelslid en wordt goedgekeurd door de werkgevende overheid. Extra vakantieverlof kan worden aangevraagd door het personeelslid rekening houdend met de vakantieplanning voor het volledig jaar 2020 en de werkplanning.
   
 • In aanloop naar de zomervakantie is het belangrijk nog eens de spelregels rond het jaarlijks vakantieverlof op een rijtje te zetten.
   
  • Het jaarlijks vakantieverlof wordt opgenomen naar keuze van het personeelslid en met inachtneming van de behoeften van de dienst.
    
  • Bij opsplitsing van het jaarlijks vakantieverlof heeft elk personeelslid recht op minstens twee weken ononderbroken vakantieverlof. Dit moet ervoor zorgen dat elk personeelslid even tot rust kan komen.
    
  • Er kan bij het opstellen van de vakantieplanning ook rekening worden gehouden met de nood aan kinderopvang voor een belangrijk deel van de personeelsleden tijdens deze periode van coronamaatregelen. Zij zullen naast het jaarlijks vakantieverlof, ook gebruik kunnen maken van inhaalverlof, verlof om dwingende redenen of de verschillende vormen van ouderschapsverlof.
    
  • De overdrachtsregels rond het jaarlijks vakantieverlof worden hierboven toegelicht.

Opgelet! Hou bij de aanvraag en de toekenning van het jaarlijks vakantieverlof ook rekening met eventuele quarantainemaatregelen bij vakantiereizen naar het buitenland; bijv. België verplicht iedereen om twee weken thuisisolatie te respecteren wanneer iemand terugkeert uit het buitenland.

Bovendien kunnen er ook quarantainemaatregelen gelden in het vakantieland zelf. Maak hier de nodige afspraken rond met je diensthoofd en met het oog op de behoeften van de dienst, bijv. telewerk, extra vakantiedagen, inhaalrust,…

8) Aanvraag ouderschapsverlof (100%)

 • Sommige personeelsleden wensen een volledig ouderschapsverlof (onbezoldigd en loopbaanonderbreking) aan te vragen om hun kinderen te kunnen opvangen.

  De aanvraagtermijn voor dit verlof is normaal gezien twee maanden, tenzij er een akkoord is om deze aanvraagtermijn in te korten. Dit standpunt is niet van toepassing op een personeelslid dat het corona-ouderschapsverlof aanvraagt. 

9) Wat moet je doen voor de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij (tijdelijke) sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van personen met een handicap?

De omzendbrief nr 686 van 28 oktober 2020 bevat richtlijnen (procedures en aanbevelingen) voor deze bijzondere situatie. Hij werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2020. Deze omzendbrief is van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020.

Meer info in dit nieuwsbericht 

10) Dienstvrijstelling en terbeschikkingstelling tijdens Covid-19

Het koninklijk besluit van 6 december 2020 (MB van 11 december 2020) voorziet in 2 belangrijke maatregelen voor het federale personeel:

 • de mogelijkheid om een personeelslid dat geen telewerk kan doen en voor wie men geen andere oplossing qua reorganisatie van het werk vindt, in dienstvrijstelling te plaatsen (maatregel beperkt in de tijd tot 31 maart 2021)
 • de gelegenheid voor een personeelslid met dienstvrijstelling om een terbeschikkingstelling te vragen aan elke openbare of privé-instelling die behoort tot de sectoren gezondheidszorg, opvang, huisvesting of onderwijs.

Meer informatie in het KB van 22 april 2020.

Pagina laatst gewijzigd op 14 december 2020.