Skip to main content

Ministerraad van 28 augustus 2015: evaluatie en stage

Datum: 

De ministerraad van 28 augustus 2015 heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie en de stage in het federaal openbaar ambt.

Ter herinnering: dit ontwerp creëert  enerzijds eentalige beroepscommissies inzake evaluatie en stage en integreert anderzijds de stage in het evaluatiesysteem (zie Nieuws van 10 juli 2015).

Na de vakbondsonderhandelingen in Comité B van 25 juli en 5 augustus 2015 bevat het ontwerp van koninklijk besluit voortaan deze twee bepalingen:

  • de minister van Ambtenarenzaken stelt een gemeenschappelijk huishoudelijk reglement op voor alle beroepscommissies
  • de ambtenaren die op 1 januari 2016 zijn geslaagd voor een vergelijkende selectie voor overgang naar het niveau B of C behouden het voordeel van de bevordering van ambtswege binnen de achttien maanden na de datum van het proces-verbaal van afsluiting van de vergelijkende selectie voor overgang naar het niveau B of C in de graad waarvoor ze aan een vergelijkende selectie hebben deelgenomen.

Stappen vóór inwerkingtreding

  • Raad van State
  • Handtekening door de Koning
  • Publicatie in Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 08 september 2015.