Skip to main content

Duitstalige gemeenschap: taalcertificaten

Datum: 

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Het voorontwerp van wet beantwoordt aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 5 februari 2015. Het wijzigt, voor de plaatselijke diensten van de Duitstalige gemeenschap, artikel 53 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, zodat ‘Selor niet langer het monopolie heeft wat de examens voor taalkennis betreft’. Voor deze plaatselijke diensten kunnen taalcertificaten (andere dan afgeleverd door Selor) uitgereikt aan onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte en de Zwitserse Bondsstaat in aanmerking komen.

Daarnaast voert het koninklijk besluit, voor deze plaatselijke diensten, het mechanisme in waardoor taalcertificaten die uitgereikt zijn aan de onderdanen van in aanmerking kunnen worden genomen, voor zover uitgereikt in die staten. Een Commissie van deskundigen werd opgericht om te oordelen over de gelijkwaardigheid van de certificaten.

Stappen vóór inwerkingtreding

  • Advies parlement van de Duitstalige Gemeenschap
  • Raad van State
  • Handtekening door de Koning, gezien de indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • Bekendmaking
  • Publicatie in Belgisch Staatsblad

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 26 oktober 2015.