Skip to main content

Les informations présentes sur ce site ne seront plus mises à jour à partir du 29 juin 2022. A partir de ce moment, vous retrouverez toutes les informations mises à jour du SPF Stratégie et Appui (BOSA) sur le site www.bosa.belgium.be.

ION: Overeenstemming met de FOD's en OISZ

Date: 

De Ministerraad van 6 juni heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot het in overeenstemming brengen van de bepalingen van het personeelsstatuut van sommige ION(koninklijk besluit van 8 januari 1973) met de bepalingen die van toepassing zijn op de FOD's en OISZ.

Deze afstemming heeft betrekking op:

  • de overdracht van de bevoegdheden van de opleidingsdirecteurs naar de functioneel directeurs van de stafdiensten P&O of naar de verantwoordelijken van de personeelsdiensten
  • de selectie. De categorie van de "kandidaten" wordt geschrapt (in navolging van wat gedaan werd in de FOD's bij koninklijk besluit van 11 april 2005 (BS 20 mei 2005). lees
    P&O Horizon nrs. 10, 18 en 24).
  • de stage: het nut van de statutaire stage wordt versterkt in navolging van wat gedaan werd in de FOD's bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 (BS 18 juli 2006) (lees P&O Horizon nrs. 35 en 40).

Dit ontwerp van koninklijk besluit moet nog worden onderhandeld met de vakbondsorganisaties in Comité B en moet voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State voor het ter ondertekening wordt voorgelegd aan de Koning.


 

Dernière mise à jour le 13 juin 2008.